DOWNLOAD PDF

CONTRACTORS
RANTIZ ERP CRM
 RANTIZ   ERP  CRM
RANTIZ ERP CRM RANTIZ ERP CRM
Rantiz ERP CRM
- تنظیم و مدیریت قراردادها
- اتصال به بخش پروژه ها
- آمار و گزارشات

DOWNLOAD FULL PDF

          - الحاقیه و متمم قرارداد


          - تعیین دوره های زمانبندی شده کاری یا رویدادها


          - امتیازدهی


          - محاسبه کسور مانند اختلاف پیش پرداخت، کسور قانونی و موردی

DISCOVER

RANTIZ ERP CRM
انبارداری

- برآورد قیمت و هزینه


- برنامه ریزی زمانی


- محاسبه و تخمین پیشرفت کار


- پشتیبانی ازسایر ارزهای جهانی