DOWNLOAD PDF

CONTROL
RANTIZ ERP CRM
 RANTIZ   ERP  CRM
RANTIZ ERP CRM RANTIZ ERP CRM
Rantiz ERP CRM
مدیریت وسایل از راه دور
مدیریت سطح دسترسی AIM
مدیریت اطلاعات MIS
اموال
بودجه
خرید
آلارمها

DOWNLOAD FULL PDF


          مدیریت وسایل از راه دور:

          - امکان اتصال به تمام وسایل برقی و الکتریکی و کنترل آنها از راه دور


          مدیریت سطح دسترسی AIM:

          - تعریف گروه بندی مختلف کاربری

          - تعریف سطوح دسترسی و تخصیص آنها به گروه ها و کاربران

          - امکان تفکیک محیط کاربری یا پورتال ها نسبت به دسترسی

          - کم یا زیاد شدن تعداد منوها و امکانات به میزان سطح دسترسی هر کاربر


          مدیریت اطلاعات MIS:

          - مرور و مشاهده اطلاعات مربوط به تمام بخشها

DISCOVER

RANTIZ ERP CRM
انبارداری

اموال:
- گروه بندی اموال مانند گروه قابل استهلاک یا گروه مصرفی
- اختصاص و تحویل اموال بر اساس ثبت به پرسنل
- فهرست اموال، کدینگ و ثبت برچسب اموال

بودجه:
- امکان درخواست بودجه توسط یک کاربر یا گروهی از کاربران جهت هدفی خاص
- امکان بررسی و تصویب بودجه
- نظارت کامل بر روند و نتیجه بودجه
خرید:
- فرم خرید
- مدیریت روند خرید از درخواست و بررسی تا تایید
- جریمه اشتباه کنندگان در نیاز به خرید

آلارمها:
- امکان تعریف وتنظیم آلارمها برای هر ماژول و هر سطح دسترسی
- مشاهده آلارم به صورت خلاصه یا جزئیات کامل
- امکان تعریف مشاهده آلارم در صفحات مورد نظر
- تنظیم و تعریف آلارمها نسبت به دوره های زمانی مختلف
- امکان ارسال آلارم ها به واسطه نمایش درصفحه یا ایمیل یا اس ام اس
- امکان ارسال هر آلارم به کاربر یا گروه مسئول